CƠ CẤU VÀ CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN

Ban giám đốc: quyết định hoạt động kinh doanh của Công ty, cố vấn chiến lược cho Chủ tịch, xây dựng và quản lý cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác…

Phòng kế toán: hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty một cách kịp thời, đầy đủ; lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hằng năm; tham gia thực hiện và quản lý công tác đầu tư tài chính, cho vay tại Công ty…

Phòng kinh doanh: tham mưu cho ban Giám đốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty; phụ trách chính trong công tác xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng, công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ của Công ty…

Phòng quản lý dự án: tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: lập, thẩm định, phê duyện dự án đầu tư xây dựng khảo sát, thiết kế xây dựng; thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng…

Phòng hành chính - nhân sự:

  1. Hành chính: xây dựng các văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty, giao dịch công tác hành chính với các cơ quan chức năng, lưu trữ các văn bản có liên quan đến hoạt động của Công ty, quản lý con dấu của Công ty…
  2. Nhân sự: lập các hoạt động đào tạo, hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động; giải quyết các chế độ cho nhân viên; kiểm tra và tính ngày công cho nhân viên khối văn phòng Công ty; duy trì và thực hiện nội quy trụ sở văn phòng Công ty…

 

TIN TỨC KHÁC
2019 © All right reserved, designed by Vietcore